Privatlivspolitik

Som dataansvarlig virksomhed er det vigtigt for os at beskytte og værne om de personlige oplysninger vi behandler. Det er det, fordi vi ønsker at behandle vores kunder, og andre som viser interesse for vores virksomhed, bedst muligt. Men naturligvis også fordi lovgivningen vedrørende beskyttelse af personoplysninger kræver, at vi beskytter oplysningerne på en lang række områder, og at vi behandler dem lovligt, rimeligt og gennemsigtigt.

Formålet med nærværende privatlivspolitik er at beskrive vores behandling af personlige oplysninger. Vi vil derfor gerne informere om hvilke typer af personlige oplysninger vi behandler, med hvilket formål vi behandler dem, og hvem vi evt. videregiver dem til.

Hvem er vi?

Dataansvarliges identitet samt kontaktoplysninger:

L’EASY Business (D:E:R A/S)
Østre Stationsvej 1-5
5000 Odense C
CVR – nr. 19162494
72151115
business@leasy.dk
www.leasybusiness.dk

 

Kontakt til vores Databeskyttelsesrådgiver (DPO):

Vi har ansat en databeskyttelsesrådgiver, som hjælper med at sikre høj databeskyttelse i vores virksomhed. Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte databeskyttelsesrådgiveren.

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på følgende måder:

På e-mail: Skriv til:
DPO@3cretail.dk
Husk at almindelig e-mail ikke er en sikker kommunikation. Skriv ikke noget i din e-mail, som er privat eller følsomt, eller som du i øvrigt synes skal beskyttes.

Ved brev: Skriv til:
L’EASY Business (D:E:R A/S)
Att.: DPO
Østre Stationsvej 1-5
5000 Odense

Afgrænsning

Juridiske personer er ikke omfattet af nærværende privatlivspolitik.
Nærværende privatlivspolitik er særlig relevant for fysiske personer der handler på vegne eller i relation med en juridisk person, herunder men ikke begrænset til ejere, reelle ejere, fuldmægtige, kautionister, tegningsberettigede iht. vedtægter samt kontaktpersoner i virksomheden

Hvilke typer af personoplysninger behandler vi?

For at indgå en aftale med L’EASY Business, skal du altid angive følgende oplysninger: Navn, dokumenteret adresse og telefonnummer. Personnummer skal desuden angives ved indgåelse af en aftale om finansiel leasing og/eller ved kaution.

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, som vi behandler om dig, kan i henhold til ovennævnte samt endvidere omfatte:

Almindelige personoplysninger, herunder

• dine identitets- og kontaktoplysninger herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og dokumentation af legitimation.

• dine økonomiske oplysninger gennem årsopgørelser (fsva. kautionister).

• dine eventuelle samtykker eller indsigelser.

• oplysninger om kreditvurderinger og betalingsordninger.

• oplysninger om restancer, inkassosager, domme og indberetninger til kreditoplysningsbureauer.

• oplysninger, der indgår i vores korrespondance med dig.

CPR-nummer

• Vi behandler oplysninger om dit CPR-nummer, i forbindelse med dokumentationen af din identitet eller hvor det er nødvendigt for at vi kan gøre et retskrav gældende.

Oplysninger om strafbare forhold

• Hvis du har begået strafbart forhold over for os – f.eks. bedrageri – vil vi behandle de oplysninger, der er nødvendige i forhold til at gøre vores krav gældende.

Ovenstående typer af oplysninger afgives naturligvis frivilligt til L’EASY Business (D:E:R A/S), men afgives de oplysninger ikke, som er nødvendige for det løbende kundeforhold, er L’EASY Business (D:E:R A/S) berettiget til at afvise behandlingen.

Formål og lovgrundlag

Hvilke love ligger til grund for vores behandling af personoplysninger?

Vores behandling af personoplysninger baserer sig især på følgende lovgrundlag:

• Bogføringsloven

• Hvidvaskloven

• Databeskyttelsesforordningen

• Databeskyttelsesloven

Hvad er formålet med at behandle personoplysningerne?

Vi har følgende formål med - og lovgrundlag for - vores databehandlinger:

• Gennemførelse af virksomhedens ordrer, herunder bl.a. besvarelse af eventuelle spørgsmål.

Lovgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b) om behandlinger, som er nødvendige for at opfylde vores kontrakt med den virksomhed du repræsenterer.

Gennemførelse af virksomhedens service- eller support ordrer, herunder videregivelse af data til de samarbejdspartnere, som er nødvendige for at kunne yde service og/eller support.

Lovgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b) om behandlinger, som er nødvendige for at opfylde vores kontrakt med den virksomhed du repræsenterer.

• Opfyldelse af bogførings- samt hvidvasklovens krav om registreringer (fem år plus det indeværende år).

Lovgrundlaget er som anført bogføringsloven samt hvidvaskloven.

• Stillingtagen til og imødekommelse af kaution.

Lovgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b) om behandlinger, som er nødvendige for at opfylde vores kontrakt med den virksomhed du repræsenterer.

• Dokumentation for evt. samtykke opbevares i 5 år eller ved din tilbagekaldelse heraf.

• Dine oplysninger opbevares i 5 år med henblik på at kunne dokumentere indsamlingens korrekthed, jf. Databeskyttelsesloven § 41, stk. 7.

• Statistiske opgørelser. Personoplysninger som anvendes til statistiske formål anonymiseres.

Hvad gives der samtykke til?

Der gives samtykke til bl.a. følgende:

• Løbende indhentning af oplysninger i kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre godkendt af Datatilsynet.

• Videregivelse af oplysninger til koncernforbundne selskaber (L’EASY A/S) med henblik på, at gennemgå evt. kundehistorik.

• Videregivelse af oplysninger til samarbejdspartnere med henblik på, at gennemføre evt. service og/eller support sager.

Et allerede afgivet samtykke kan ifølge lovgivningen trækkes tilbage. En evt. anmodning om tilbagetrækning af samtykke skal ske skriftligt til L’EASY Business (D:E:R A/S) via ovenfor nævnte kontaktoplysninger.

Hvilke rettigheder har den registrerede?

Enhver som har personoplysninger registreret hos L’EASY Business (D:E:R A/S) har ifølge loven ret til at anmode om:

• Indsigt i hvilke personoplysninger der behandles, hvorfra de indhentes, og med hvilket formål de behandles.

• Berigtigelse af personoplysninger som er forkerte eller vildledende.

• Sletning af personoplysninger som ikke længere kan behandles inden for lovens rammer.

• Begrænsning af behandlingen af persondata.

• At gøre indsigelse mod den behandling af personoplysninger som finder sted, herunder afgørelser som alene er baseret på automatisk behandling (profilering).

Rettighederne kan gøres gældende over for L’EASY Business (D:E:R A/S) ved kontakt til vores DPO eller via kontakt til Datatilsynet.

 

 

Ring mig op